นายโอภาส  ถาวร
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ภารกิจหน้าที่

 1. พัฒนาส่งเสริมทางด้านวิชาการแหล่งน้ำ
 2. รายงานข้อมูลและประสานการจัดทำแผนพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 3. สนับสนุนเทคโนโลยี แบบแปลน และมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 4. ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 5. ให้การสนับสนุนทางวิชาการแหล่งน้ำ
 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้แบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนา
     อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

ฝ่ายแผนงานและประสานงานโครงการพระราชดาริ

 

นายธนวัติ จันตบุตร
นักวิเคราะห์และนโยบายแผนปฏิบัติการ

 

นายสมบัติ อยู่ดี
ช่างฝีมือสนามชั น 4 (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวรุ่งทิวา อินทนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอรทัย สิงห์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกุลภัส สมงาม
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบ (จ้างเหมาบริการ)

 

นางสาวอัมภิกา อินทร์ศรี
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบ (จ้างเหมาบริการ)

 
 

 

ฝ่ายสำรวจ

 
 

นายชัยวัฒน์ ขอนทิพย์
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

นายรัฐศักดิ์ ถาแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  

 นายสมโภชน์ ยวงค้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายกฤษฎา เปลี่ยนศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  

 นายจรุงสิน รุมารถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 นายเอกพงศ์ มงคล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 นางสาวจิตรลดา ศรีอ้าย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวนุจริน ณ ลำปาง
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นายอนุสิทธิ์ ธิดา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นายประกายวิชญ์ วิมุกตายน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

 

 

ฝ่ายออกแบบ

 
 

นายวัฒนา งามดี
วิศวกรโยธาชานาญการ

 

นายนักรบ เรืองงาม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายอภิรัช จันทร์ประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  

นายไวพจน์ บุญหนุน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวิศาล จารุวุฒิพงศ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายพิริยะ ศรีบุญเรือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายทศพร ไชยศรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายธีระศักดิ์ สมกูล
ช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)


นายเรวัต จักรใจวงค์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบออกแบบ
(จ้างเหมาบริการ)

นายวีรยุทธ มูลผึ้ง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบออกแบบ
(จ้างเหมาบริการ)

 

 

 
 

 

ฝ่ายก่อสร้าง

 
 

นายวีระ พรหมศร
นายช่างโยธาอาวุโส

 

งานควบคุมการก่อสร้าง
นายดุสิต หมอยาดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

งานบารุงรักษา
นายบุญเกิด ปิยรังสรรค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานทะเบียนประวัติโครงการ
ว่าที่ ร.ต.ดิถี ทรงงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชัยณรงค์ อุ่นกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจรัญ ตุ้ยแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพชร เสนีย์วงศ์ฯ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

  

นายวิจารณ์ มานิจธรรมพงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายเจริญพงษ์ มูลกัณฑา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมจิต พรหมศร
ช่างฝีมือสนามชั้น 4

  

นายชวลิต สุนันตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกัมปนาท พรหมมายน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธนัท  อินทนา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางดิฐพร พรหมศร
ผู้ช่วยช่างสำรวจงานลงทะเบียน
(จ้างเหมาบริการ)

นางสาวมัลลิกา สุทธิ
ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)