กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิบัติ 1​

 

นายธวัช  รัตนกิจ   
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 

อำนาจหน้าที่

1.พัฒนา ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี แบบแปลน และมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
2.ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
3.จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื้นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  
กลุ่มงานพิจารณาโครงการและแผน
   


นายรณชัย  ด่วงผ่อง
วิศวกรโยธาชำนาญการ 

 


นางอรทัย สิงห์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)นางสาวอัมภิกา อินทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการนางสาวรุ่งทิวา อินทนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)นางกุลภัส สมงาม
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

 

 

 
  กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิบัติ 1,2  

กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิบัติ 1
นายกัมปนาท พรหมมายน
นายช่างโยธาอาวุโส

  กลุ่มงานส่งเสริมการปฏิบัติ 2นายบุญเกิด ปิยรังสรรค์
นายช่างโยธาอาวุโส


นายชวลิต สุนันตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
นายเจริญพงษ์ มูลกัณฑา
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายชัยณรงค์ อุ่นกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 

นายวิจารณ์ มานิจธรรมพงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายดุสิต หมอยาดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายสมบัติ อยู่ดี
ช่างฝีมือสนามชั้น 4 (ลูกจ้างประจำ)


นายสมจิต พรหมศร
ช่างฝีมือสนามชั้น 4 (ลูกจ้างประจำ)

 

นายณัฐพล สามงามยา
 นายช่างเทคนิค (พนักงานธุรการ) นางดิฐพร พรหมศร
ผู้ช่วยช่างสำรวจงานลงทะเบียน
(จ้างเหมาบริการ)

 


นางสาวอัจฉรา ธรรมใจ
ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)

  กลุ่มงานสำรวจ  
 


ว่าที่ร.ต ดีถี ทรงงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 


นายจรุงสิน  รุมารถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
นายกฤษฎา เปลี่ยนศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายเอกพงศ์ มงคล
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 


 นางสุรีพันธ์  จันทร์สวัสดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงานนายพชร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
 

นายสมโภชน์  ยวงคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายประกายวิชญ์ วิมุกตายน
นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

 

นายธนัท อินทนา
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานธุรการ)นางสาวจิตรลดา ศรีอ้าย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

 


นายอนุสิทธิ์ ธิดา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

 

 

กลุ่มงานออกแบบ 1,2

 
งานออกแบบ 1

 

งานออกแบบ 2
 นายวัฒนา งามดี
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 

 

 

นายนักรบ เรืองงาม
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายเกียรติ สุทโธ
วิศวกรโยธาชำนาญการ 

นายอภิรัช จันทร์ประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 นายวิศาล จารุวุฒิพงศ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายพิริยะ ศรีบุญเรือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 


นายธนวัฒน์  จันทรานุพนธ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการนายณรงค์เดช  เขื่อนปิง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายไวพจน์  บุญหนุน
นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายธีระศักดิ์ สมกูล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 นายณัฐพงศ์ ขันแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัตงาน

  

 

  

 

นายเรวัต  จักรใจวงค์
นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

  

  

นายวีรยุทธ มูลผึ้ง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบออกแบบ
(จ้างเหมาบริการ)