นายธวัช  รัตนกิจ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ภารกิจหน้าที่

 1. พัฒนาทรัพยากรทางด้านแหล่งน้ำ
 2. รายงานข้อมูลและประสานการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรและการฟื้นฟูทรัพยากร
 3. สนับสนุนเทคโนโลยีรูปแบบและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรและการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
 4. การควบคุมและติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 5. ให้การสนับสนุนทางวิชาการแหล่งน้ำ
 6. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประสานงานการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนา
     อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

ฝ่ายแผนงานและประสานงานโครงการพระราชดำริ

 

 


ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมบัติ อยู่ดี
ช่างฝีมือสนามชัน 4 (ลูกจ้างประจำ)นางอรทัย สิงห์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)นางสาวรุ่งทิวา อินทนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

นางสาวอัมภิกา อินทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

 

นางกุลภัส สมงาม
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

 
 

 

ฝ่ายสำรวจออกแบบ

 
ฝ่ายสำรวจออกแบบ 1

 

ฝ่ายสำรวจออกแบบ 2
 นายวัฒนา งามดี
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 

 

 

นายนักรบ เรืองงาม
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 

งานพิจารณาโครงการ และขออนุญาต

 นายอภิรัช จันทร์ประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายรัฐศักดิ์ ถาแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงานนายไวพจน์  บุญหนุน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

 นายกฤษฎา เปลี่ยนศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายวิศาล จารุวุฒิพงศ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายพิริยะ ศรีบุญเรือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นางสุรีพันธ์  จันทร์สวัสดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายธนวัฒน์  จันทรานุพนธ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการนายณรงค์เดช  เขื่อนปิง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 

นายทศพร ไชยศรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

นายสมโภชน์  ยวงคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  นายเอกพงศ์ มงคล
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

  

นายจรุงสิน  รุมารถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  

 

นายศุภณัฏฐ์  เชื้อเมืองพาน
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน 

  
นายธีระศักดิ์ สมกูล
ช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

   

นายเรวัต  จักรใจวงค์
นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)


 

 

นายวีรยุทธ มูลผึ้ง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบออกแบบ
(จ้างเหมาบริการ)นางสาวนุจรินทร์ ณ ลำปาง
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)
 


นายประกายวิชญ์ วิมุกตายน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวจิตรลดา ศรีอ้าย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

 

นายอนุสิทธิ์ ธิดา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

     
 

ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง

 

 

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

ช่างประจำจังหวัดและงานก่อสร้าง

 

จังหวัดเชียงราย,พะเยา นายชัยณรงค์ อุ่นกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 
จังหวัดเชียงใหม่นายบุญเกิด ปิยรังสรรค์
นายช่างโยธาอาวุโส

จังหวัดเชียงราย,พะเยานายกัมปนาท พรหมมายน
นายช่างโยธาอาวุโส

 

จังหวัดลำปางว่าที่ร.ต ดีถี ทรงงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จังหวัดลำพูนนายดุสิต หมอยาดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

จังหวัดตากนายเจริญพงษ์ มูลกัณฑา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน,ตากนายชวลิต สุนันตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

จังหวัดกำแพงเพชรนายวิจารณ์ มานิจธรรมพงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมจิต พรหมศร
ช่างฝีมือสนามชั้น 4

 

 


นายพชร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

 

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

 

นายณัฐพล สามงามยา
 นายช่างเทคนิค (พนักงานธุรการ) 

  

นางดิฐพร พรหมศร
ผู้ช่วยช่างสำรวจงานลงทะเบียน
(จ้างเหมาบริการ)

 

 


 นางสาวมัลลิกา สุทธิ
ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)  
นางสาวอัจฉรา ธรรมใจ
ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)