นางสาววรรณอนงค์  อุชุโกศลการ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

ภารกิจหน้าที่

1.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กรมฯ, กระทรวง และภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาล
2.ประสาน และ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
3.ติดตาม รายงาน และ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
4.ฝึกอบรม เป็นวิทยากร หรือให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเจนจิรา  คำบุญชู
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการนายพศิน เดชาธนารัตน์
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชวัลวิทย์ วรวัฒน์โยธิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ