พิมพ์
ฮิต: 2724

 

นายธวัช  รัตนกิจ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ 

ภารกิจหน้าที่

 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาของลุ่มน้ำนำมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ
 2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านวิกฤตน้ำทั้งที่เกี่ยว กับอุทกภัยและภัยแล้ง นำมากำหนดแนวทาง การป้องกันและ           แก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
 3. วางโครงการและแผนงานในระบบลุ่มน้ำ เพื่อการจัดหาน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการ
 4. จัดทำเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทั้งภายในหน่วย งานและหน่วยงานต่าง ๆ
 5. สนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และอุทกวิทยา
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำด้านต่างๆ ให้หน่วยงานของรัฐและ         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. ให้การสนับสนุนการทำงานด้านวิชาการด้านน้ำในเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ,การ         ตรวจสอบข้อมูลโครงการ ตามแผนงานบูรณาการงบประมาณ โครงการต่างๆ ของลุ่มน้ำ ฯลฯ 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

   

นายตรัยรัตน์  ยกย่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

นางปริศนา  คันทีท้าว
เจ้าพนักงานธุรการ  

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ 

  

นายภาคิน  ธีระชีพ
นายช่างโยธาอาวุโส 

  

นายนัฐพล  บุญศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ  

นายธีรศักดิ์ สายต๊ะวัง
นายช่างเทคนิค

 

นายอนุวัตร์ ทนันชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

กลุ่มงานแผนและโครงการ 

  

นายสถาพร  ไวว่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายรณชัย  ด่วงผ่อง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ