นางพิมลมาศ  ปานดำรงค์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ภารกิจรับผิดชอบ 1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับพัสดุการจัดส่งอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน3. ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลืองานงานช่วยเหลืองานงานเลขานุการและงานประสาน งานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

 นางเบญญาลักษณ์  เหล่ากาวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 นางสาวกนกรัตน์  สุทธิพรมณีวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอินจันทร์  อินตากูล
ช่างผู้ชำนาญสนามสนาม

นางเยาวนุช  สุริย์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 นางลำพูน  อัมวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทัศนพงษ์  ทาเครือข่าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวรินรดา  ชุมภูบาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวีรัชต์  จันทร์หอม
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

 นางสาวมัสลิน บุญญานุภาพ 
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

นางพรพรรณ  เข็มวิชัย
ลูกจ้างเหมาบริการ

     
 

 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี

 
 

นายโชคชัย  กลมแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวคมชัย  วงศ์เป็ง
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

นางสาวพัทธ์ธีรา  หวานประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยะนุช  สาพิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ 

 นางสาวศศิวิมล  พิจอมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางณัฐกฤตา  งามดี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสิริขวัญ  แก่นแก้ว
ลูกจ้างเหมาบริการ

 นางสาวธัญสิริ  ธรรมลังกา
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

 
 


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

 

 นางสาววันทนีย์  สุภาสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายนิโรดม  วาระนัง
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

 

นางสาวเกศินี  อินนันชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิธันยา  สมกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรวนันท์  เดชะบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวชลธิชา  กันทาทิพย์
ลูกจ้างเหมาบริการ  

 

นางสาวกานต์พิชชา  อินวิจิตร
ลูกจ้างเหมาบริการ  

  

 

 
 

  

ฝ่ายยานพาหนะ

 
 

 นายไชยณรงค์  สุวีระวัฒนกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวมารินทร์  บุญสูง
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายอุทัย  อัมวรรณ์
ช่างฝีมือสนามช. 4

นายณัฐภน  ต้อนรับ
นายช่างเทคนิค

นายณัฐพลสามงามยา
 นายช่างเทคนิค

 

นายสันติ  ปิ่นประภาวัฒนา
ลูกจ้างเหมาบริการ 

  

นายประเสริฐ  ล้นเหลือ
คนงานจ้างเหมาบริการ 

 

นายถนอม  ฟูปิง
คนงานจ้างเหมาบริการ

 นายเดช  ใจแน่น
คนงานจ้างเหมาบริการ

 นางพัชรินทร์  พงษ์พา
(จ้างเหมาบริการ) 

  นางพิมพร  ขาวสะอาด
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ) 

 

นางสาวกัลยารัตน์  จ้อยกลิ่น
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)