นางพิมลมาศ  ปานดำรงค์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ภารกิจรับผิดชอบ 1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับพัสดุการจัดส่งอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน3. ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลืองานงานช่วยเหลืองานงานเลขานุการและงานประสาน งานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

 นางเบญญาลักษณ์  เหล่ากาวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 นางสาวกนกรัตน์  สุทธิพรมณีวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอินจันทร์  อินตากูล
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4

นางเยาวนุช  สุริย์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 นางลำพูน  อัมวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทัศนพงษ์  ทาเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวรินรดา  ชุมภูบาง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายทวีรัชต์  จันทร์หอม
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

 นางสาวมัสลิน บุญญานุภาพ 
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

นางพรพรรณ  เข็มวิชัย
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

นาวสาวธัญชนก อุดทาหาญ
(ลูกจ้างเหมาบริการ)

  
 

 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี

 
 

นายโชคชัย  กลมแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวคมชัย  วงศ์เป็ง
การเงินและบัญชีชำนาญงาน 

 

นางสาวพัทธ์ธีรา  หวานประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวปิยะนุช  สาพิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวศศิวิมล  พิจอมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางณัฐกฤตา  งามดี
เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

 
 

 นายสถาพร  ไวว่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 นางสาววันทนีย์  สุภาสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา  กันทาทิพย์
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

 

นางสาวเกศินี  อินนันชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอรวนันท์  เดชะบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกานต์พิชชา  อินวิจิตร
ลูกจ้างเหมาบริการ  

 

นาวสาวธัญลักษณ์ ต๊ะวิชัย
(ลูกจ้างเหมาบริการ)


   

 

 
 

  

ฝ่ายยานพาหนะ

 
 

 นายไชยณรงค์  สุวีระวัฒนกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นายชาตร ชมภูนุช 
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4นางสาวมารินทร์  บุญสูง
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายณัฐภน  ต้อนรับ
นายช่างเทคนิคนายสันติ  ปิ่นประภาวัฒนา
ลูกจ้างเหมาบริการ 

 

นายประเสริฐ  ล้นเหลือ
คนงานจ้างเหมาบริการ 

  

นายถนอม  ฟูปิง
คนงานจ้างเหมาบริการ

 

นายเดช  ใจแน่น
คนงานจ้างเหมาบริการ

 นางพัชรินทร์  พงษ์พา
(จ้างเหมาบริการ)

 นางพิมพร  ขาวสะอาด
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)  นางสาวกัลยารัตน์  จ้อยกลิ่น
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)