นายอธิพัชร์  โฉมแดง
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่2 (เชียงราย)

 

 ภารหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา

 2. สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ และ ประมวลผล สถิติข้อมูลทางอุทกวิทยา สถิติข้อมูล ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการผันแปรอุทกมณฑล ในลุ่มน้ำที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data) ในระบบฐานข้อมูล (Data Base)
 4. ศึกษา ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลา เช่น สภาวะน้ำท่วม ฝนแล้ง ทั้งนอกและในเขตชลประทาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่และถ่ายทอดความวิชาการอุทกวิทยา
 6. การติดตามเฝ้าระวังสถานีเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อการเตือนภัยด้านน้ำ

 

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวแสงดาว  พรมตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตการ 

 

 

นายสุรพล  ศรีดอกไม้
พนักงานธุรการ ส4 

นายยืนยง  เชื้อสะอาด
พนักงานพิมพ์ ส4

นางสาวผ่องอำไพ  ชัยวร
พนักงานวัดระดับน้ำ 

 

 

 

 

 ฝ่ายวิชาการ

 

นายวันชัย  นามวงค์
พนักงานวัดระดับน้ำ

นางสาวแสงเดือน  พรมตัน
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายมนต์ชัย  เหมืองหม้อ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมา)

 

 

 ฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

นายทองสุข  เลิศสม
ช่างฝีมือสนาม ช4

 

นายเกษม  หลักมั่น
ช่างฝีมือสนาม ช4

 

นายทวน  อินต๊ะภา
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายล้อง  โรจนคีรีสันติ
พนักงานวัดระดับน้ำ