นางสาวสุพัดสอน  สีมืด
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ภารกิจรับผิดชอบ

1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับพัสดุการจัดส่งอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลืองานงานช่วยเหลืองานงานเลขานุการและงานประสาน งานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

 นางเบญญาลักษณ์  เหล่ากาวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 นางสาวกนกรัตน์  สุทธิพรมณีวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพรพรรณ  เข็มวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอินจันทร์  อินตากูล
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4

 

นางเยาวนุช  สุริย์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายทัศนพงษ์  ทาเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นางสาวรินรดา  ชุมภูบาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวีรัชต์  จันทร์หอม
(ลูกจ้างเหมาบริการ)

 

นางมัลลิกา ชัยวรรณ์
(ลูกจ้างเหมาบริการ)

 

นายมหัชชนก เหล่ากาวี
(ลูกจ้่างเหมาบริการ)

 

   
 

 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี

 
 

นายโชคชัย  กลมแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวคมคาย  วงศ์เป็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

นายณรัช วังฝา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวพัทธ์ธีรา  หวานประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวปิยะนุช  สาพิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวศศิวิมล  พิจอมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางณัฐกฤตา  งามดี
เจ้าพนักงานธุรการ 


 

นางสาวมณีรัตน์ เปี้ยขัน
(ลูกจ้างเหมาบริการ)

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

 
 

 นายธนวัติ จันตบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 นางสาววันทนีย์  สุภาสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนิธันยา สมกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวสิริพรรณ ไวว่อง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

นางสาวชลธิชา  กันทาทิพย์
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

  

นางสาวเกศินี  อินนันชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรวนันท์  เดชะบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ


 
นาวสาวธัญลักษณ์ ต๊ะวิชัย
(ลูกจ้างเหมาบริการ) 

   

นายวรรณรัตน์ แก้ววงศ์
(ลูกจ้างเหมาบริการ)

 

นางสาวนันทิชา ศรีทินนท์
(ลูกจ้างเหมาบริการ)
 

  

ฝ่ายยานพาหนะ

 
 

 นายไชยณรงค์  สุวีระวัฒนกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นายชาตร ชมภูนุช 
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4นางสาวมารินทร์  บุญสูง
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายณัฐภน  ต้อนรับ
นายช่างเทคนิคนายสันติ  ปิ่นประภาวัฒนา
ลูกจ้างเหมาบริการ 

 

นายประเสริฐ  ล้นเหลือ
คนงานจ้างเหมาบริการ 

  

นายถนอม  ฟูปิง
คนงานจ้างเหมาบริการ

 

นายเดช  ใจแน่น
คนงานจ้างเหมาบริการ

 นางพัชรินทร์  พงษ์พา
(จ้างเหมาบริการ)

 นางพิมพร  ขาวสะอาด
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)  
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)