สภาพลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำปิง  เป็นลุ่มน้ำในลำดับที่ 6 จากจำนวน 25  ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มีต้นกำเนิดในทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ผ่านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ไหลผ่านพื้นที่ราบหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ฃจังหวัดตาก และบรรจบกับแม่น้ำวัง ที่จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชรไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ  33,896  ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่   5 จังหวัด มีความยาวประมาณ   740 กม.  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ในแต่ละปีได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นซึ่งมาจากทะเลจีนใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายนทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำปิงมีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

การแบ่งลุ่มน้ำสาขา

แบ่งเป็น 2 ลุ่มน้ำ คือ 
ลุ่มน้ำปิงตอนบน มีลุ่มสาขาแบ่งออกเป็น 14 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน ลุ่มน้ำแม่งัด ลุ่มน้ำแม่แตง ลุ่มแน่น้ำปิงส่วนที่ 2 ลุ่มน้ำแม่ริม ลุ่มน้ำแม่กวง ลุ่มน้ำแม่ขาน ลุ่มน้ำแม่ลี้ ลุ่มน้ำแม่กลาง ลุ่มน้ำแม่ปิงส่วนที่ 3 ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง ลุ่มน้ำแม่หาด และลุ่มน้ำแม่ตื่น
ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 6 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 4 ลุ่มน้ำห้วยแม่ท้อ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า ลุ่มน้ำคลองแม่ระกา ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก และลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนล่าง
แผนที่ 
ขอบเขตลุ่มน้ำ  ขอบเขตการปกครอง  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำขนาดเล็ก
บุคคลากร
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ  คณะทำงานลุ่มน้ำ
 เครือข่าย
เครือข่ายเดิม  เครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายใหม่  เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้งสำนักงานฯ 613  หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 

หมายเลขโทรศัพท์  โทรศัพท์ 0 5571 0016 โทรสาร 05571 0381
e-mail