สภาพลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำกก เป็นลุ่มน้ำลำดับที่ 3 จาก จำนวน 25 ลุ่มน้ำหลัก ของประเทศ มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนม่าร์ ไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ช่องน้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อำเภอแม่อาย เข้าสู่อำเภอ เมืองจังหวัดเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าสู่อำเภอเชียงแสน  แล้วไหลสู่แม่น้ำโขง ที่บ้านสบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวประมาณ 285 กิโลเมตร ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 7,300.41 ตารางกิโลเมตร

ลุ่มน้ำโขง(ภาคเหนือ) เป็นลุ่มน้ำลำดับที่ 2 จาก จำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ เป็นแม่น้ำนานาชาติ มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านตะวันออกของสหภาพเมียนม่าร์ ภาคเหนือที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไหลผ่านประเทศลาว และ ประเทศกัมพูชาก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโขง(เหนือ)ในประเทศไทยล้อมรอบไป ด้วยเทือกเขาครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย และ พะเยา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 10,027.93 ตารางกิโลเมตร

การแบ่งลุ่มน้ำสาขา

ลุ่มน้ำกก แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาออกเป็น 4 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่ฝาง   ลุ่มน้ำแม่ลาว ลุ่มน้ำแม่สรวย และลุ่มน้ำน้ำกกตอนล่าง 

ลุ่มน้ำโขง(เหนือ) แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำออกเป็น 8 ลุ่มน้ำสาขา  คือ ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ลุ่มน้ำแม่จัน(น้ำคำ) ลุ่มแม่น้ำอิงตอนบน ลุ่มแม่น้ำอิงตอนกลาง  ลุ่มแม่น้ำพุง ลุ่มน้ำแม่ลาว ลุ่มแม่น้ำอิงตอนล่าง และลุ่มแม่น้ำโขงส่วนที่ 2

แผนที่

ขอบเขตลุ่มน้ำ / ขอบเขตการปกครอง / โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ /แหล่งน้ำขนาดเล็ก

บุคคลากร

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง(ภาคเหนือ) /คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ/คณะทำงานลุ่มน้ำ

เครือข่าย

เครือข่ายเดิม/เครือข่ายเยาวชน/เครือข่ายใหม่/เครือข่ายเข้มแข็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้งสำนักงานฯ 74 หมู่ 1 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ 0 5371 4373 โทรสาร 0 5371 4376

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.