ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตรจ.เชียงใหม่

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตรจ.เชียงใหม่

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตร จ.เชียงใหม่

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตร จ.เชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 และ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง จัดประชุมโครงการ แก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน (ภาคเหนือ)

สทภ.1 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 และ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง จัดประชุมโครงการ แก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน (ภาคเหนือ)

สทภ.1สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล จ.พะเยา

สทภ.1สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล จ.พะเยา

สทภ.1ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563

สทภ.1ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์ พิจารณาแก้ไขอุกภัย และภัยแล้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์ พิจารณาแก้ไขอุกภัย และภัยแล้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ และส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ และส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล จ.เชียงราย

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล จ.เชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย จ.เชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมหน่วยงาน ทส. รับพรปีใหม่ 2563 จากผู้บริหารจังหวัดลำปาง

สทภ.1 ร่วมหน่วยงาน ทส. รับพรปีใหม่ 2563 จากผู้บริหารจังหวัดลำปาง

สทภ.1 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย ให้บริการ ที่พักระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย ให้บริการ ที่พักระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด

ทส.มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ (สทภ.1) ให้บริการที่พักระหว่างการเดินทาง ในระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่

ทส.มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ (สทภ.1) ให้บริการที่พักระหว่างการเดินทาง ในระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่

สทภ.1 พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

สทภ.1 พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ร่วมกันประชาสัมพันธ์พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ร่วมกันประชาสัมพันธ์พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด สนับสนุนจุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบาย ทส. จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด สนับสนุนจุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบาย ทส. จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2562

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2562