ข่าวประชาสัมพันธ์

ทส.ทน.ประชุม เหลียวหลัง แลหน้า สรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ทส.ทน.ประชุม เหลียวหลัง แลหน้า สรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยมะแหลบ พร้อมระบบกระจายน้ำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยมะแหลบ พร้อมระบบกระจายน้ำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุงระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นสบจ๋อง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุงระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นสบจ๋อง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบปราะมาณ 2563 โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยปางห้างพร้อมระบบกระจายน้ำ (สปก.) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบปราะมาณ 2563 โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยปางห้างพร้อมระบบกระจายน้ำ (สปก.) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการตามแผนสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซ่อมปรับปรุง อ่างเก็บน้ำแม่สุกพร้อมระบบกระจายน้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการตามแผนสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซ่อมปรับปรุง อ่างเก็บน้ำแม่สุกพร้อมระบบกระจายน้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการตามแผนสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่สับปะรด) บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการตามแผนสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่สับปะรด) บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงป่าเมี่ยง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงป่าเมี่ยง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

สทภ.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน โครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบปราะมาณ 2563 อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน โครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบปราะมาณ 2563 อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

สทภ.1 ได้ติดตามผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ ตามโครงการยุทธการหน่วงน้ำในแผ่นดินเขลางค์นคร ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ได้ติดตามผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ ตามโครงการยุทธการหน่วงน้ำในแผ่นดินเขลางค์นคร ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง