ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan

สทภ.1 รอง อทน.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เชียงราย

สทภ.1 รอง อทน.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เชียงราย

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดเอกสารการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดเอกสารการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

สทภ.1 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สทภ.1 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สทภ.1 สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำภายใต้นโยบายผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน

สทภ.1 สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำภายใต้นโยบายผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามความก้าวหน้า งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามความก้าวหน้า งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมพลังสร้างความสามัคคี ภายใต้นโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์

สทภ.1 ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมพลังสร้างความสามัคคี ภายใต้นโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์

รอง อทน. ร่วมงาน Kick Off “แม่แจ่มเมืองไผ่ แม่แจ่มยั่งยืน โมเดล”

รอง อทน. ร่วมงาน Kick Off “แม่แจ่มเมืองไผ่ แม่แจ่มยั่งยืน โมเดล”

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

สทภ.1 ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สทภ.1 ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สทภ.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมรับมือพายุฝน สร้างความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินทางราชการ

สทภ.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมรับมือพายุฝน สร้างความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินทางราชการ

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 3/2565

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 3/2565

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 5/2565

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 5/2565

สทภ.1 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ศึกษาดูงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ.1 ศึกษาดูงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ.1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สทภ.1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สทภ.1 ศึกษาดูงาน เรียนรู้การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใช้ประยุกต์ เพื่อการออกแบบโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ.1 ศึกษาดูงาน เรียนรู้การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใช้ประยุกต์ เพื่อการออกแบบโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ