ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหมู่บ้านออนหลวย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหมู่บ้านออนหลวย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างแฝด พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2,6,8,9ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างแฝด พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2,6,8,9ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นบ้านศรีเตี้ย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นบ้านศรีเตี้ย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำโฮ่งหลวง ระยะ 2

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำโฮ่งหลวง ระยะ 2

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับมอบนโยบายด้านทรัพยากรน้ำ การติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่ 4/2563 ณ จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับมอบนโยบายด้านทรัพยากรน้ำ การติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่ 4/2563 ณ จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักหนาม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักหนาม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นวังสะแกง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นวังสะแกง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแจ้ซ้อน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแจ้ซ้อน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รมว.ทส.รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก !!! ตลาดต้นแบบจริงใจมาร์เก็ต สู่ตลาดสีเขียว (Green Market)

รมว.ทส.รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก !!! ตลาดต้นแบบจริงใจมาร์เก็ต สู่ตลาดสีเขียว (Green Market)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมติดตามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมติดตามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทน. ร่วมต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

ทน. ร่วมต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นสันดอนรอม พร้อมระบบกระจายน้ำ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นสันดอนรอม พร้อมระบบกระจายน้ำ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมกิจกรรม Kick Off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน”

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมกิจกรรม Kick Off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน”

สทภ.1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ(สัมภาษณ์) และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สทภ.1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ(สัมภาษณ์) และระเบียบที่เกี่ยวข้อง