ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

สทภ.1 ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ทส.ทน.สทภ 1 วางโครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ จังหวัดลำปาง

ทส.ทน.สทภ 1 วางโครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน Big Cleaning Day ต้านโควิด-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน Big Cleaning Day ต้านโควิด-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ประชุมวางแผนปฏิบัติการ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ประชุมวางแผนปฏิบัติการ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 ช่วยภัยแล้งเกษตรไม้ผล และ ภัยแล้งน้ำอุปโภค จ.ลำพูน

สทภ.1 ช่วยภัยแล้งเกษตรไม้ผล และ ภัยแล้งน้ำอุปโภค จ.ลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมพิธีสืบชะตาดอยหลวงอินทนนท์ประจำปี 2563 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมพิธีสืบชะตาดอยหลวงอินทนนท์ประจำปี 2563 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ทส. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่แก้ไขการขาดแคลนน้ำ จ.ลำปาง

ทส. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่แก้ไขการขาดแคลนน้ำ จ.ลำปาง

ทส. วางโครงการ พื้นที่ลุ่มต่ำ จ.เชียงราย

ทส. วางโครงการ พื้นที่ลุ่มต่ำ จ.เชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามคณะทำงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ อ.กัลยาณวัฒนา จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามคณะทำงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ อ.กัลยาณวัฒนา จ.เชียงใหม่

ทส. ติดตาม ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จังหวัดลำปาง

ทส. ติดตาม ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ร่วมคณะตรวจติดตามและสนับสนุนภารกิจของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมคณะตรวจติดตามและสนับสนุนภารกิจของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน