ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1ร่วมวางโครงการโครงข่ายน้ำระดับตำบล

สทภ.1ร่วมวางโครงการโครงข่ายน้ำระดับตำบล

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าประชุมคณะกรรมการ ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าประชุมคณะกรรมการ ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมวางโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การเกษตร และปศุสัตว์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ร่วมวางโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การเกษตร และปศุสัตว์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สทภ.1 เข้าร่วมพิจารณาพื้นที่ วางโครงการจัดหาน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 เข้าร่วมพิจารณาพื้นที่ วางโครงการจัดหาน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมการจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมการจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่าม่วงชุม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่าม่วงชุม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นำนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ฝึกงานภาคสนาม โดยทำการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นำนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ฝึกงานภาคสนาม โดยทำการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 เวทีรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำแผนก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 เวทีรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำแผนก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2562 จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2562 จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

สทภ.1 ร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2562

สทภ.1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2562

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงป่าเมี่ยง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงป่าเมี่ยง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยนายชำนาญ ฟักคง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยนายชำนาญ ฟักคง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จ.เชียงใหม่

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ สบจ. ตรวจ กำกับกิจการประปาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ สบจ. ตรวจ กำกับกิจการประปาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562