พิมพ์
ฮิต: 2886

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัยากรน้ำภาค 1

 

 

 


ผู้อำนวยการส่วนอำนวยกา

 

 

นายนายธวัช  รัตนกิจ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

 

นายโอภาส  ถาวร  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

นายศิริศักดิ์  เกษารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ 

 

นางสาวสุฟ้า  บัณฑุกุล
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล 

 

นางปัจฉิมา  ฟูกุล
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน

 

นายราชันย์  หนองเอี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

 

นางสาวฐพัชษ์  พุทธา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

 

นายสมเดช  วรรณก้อน
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

 

นางสววรรณอนงค์  อุชุโกศลการ
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง
 

 

 

ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)

 นายอธิพัชร์  โฉมแดง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย)

 

นายทนงศักดิ์  นิรากรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน)

 

   

นายมานพ  ไทยหล่อ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)