พิมพ์
ฮิต: 6849

นายโอภาส ถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัยากรน้ำภาค 1

  

นางสาวสุพัดสอน  สีมืด
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยกา

 

 

นายจิรวิทย์  อุตส่าห์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

 

นายธวัช  รัตนกิจ   
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

นายศิริศักดิ์  เกษารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ  

 

นางสาววรรณอนงค์  อุชุโกศลการ
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล 
 

 


นายวราห์ มิตรานนท์
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและการจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน

 

นายภูวดิท  ภณมณีโชติ
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

 

นายสมเดช วรรณก้อน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและการจัดการลุ่มน้ำวัง

 

ว่าง
ผู้อำนวยการส่วนประสานจัดการและจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

 นายอนันต์  เพ็ชร์หนู
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและจัดการลุ่มน้ำกกและโขง 

 

ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)

 นายอธิพัชร์  โฉมแดง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย) 

 

นายทนงศักดิ์  นิรากรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน)

 

   

นายมานพ  ไทยหล่อ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)