นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัยากรน้ำภาค 1

 

 

นางพิมลมาศ  ปานดำรงค์
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยกา

 

 

นายนายธวัช  รัตนกิจ
ผู้อำนวยการการส่วนวิชาการ

 

นายโอภาส  ถาวร  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

นายศิริศักดิ์  เกษารัตน์
ผู้อำนวยการการจัดการส่วนน้ำ 

 


 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล 

 

นางปัจฉิมา  ฟูกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและการจัดการ

 

ที่คุณนายราชันย์  หนองเอี่ยน
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

 

นางสาวฐพัชษ์  พุทธา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและการจัดการ

 

นายสมเดชวรรณก้อน
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและจัดการ

 

นางสาววรรณอนงค์  อุชุโกศล
ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและจัดการ 

 

 

นายสายรุ้ง  ที่ลั่วเขียว
ผู้ช่วยส่วนหนึ่งอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)นายอธิพัชร์  โฉมแดง 
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับส่วนอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย)

 

นายทนงศักดิ์  นิรากรณ์
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน)

 

   

นายมานพ  ไทยหล่อ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการอำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)