นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัยากรน้ำภาค 1

  

นางพิมลมาศ  ปานดำรงค์
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยกา

 

 

นายธวัช  รัตนกิจ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

 

ว่าง   
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

นายศิริศักดิ์  เกษารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ 

 

นางสาววรรณอนงค์  อุชุโกศลการ
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล 
 

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนประสานงานและการจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน
 

นายราชันย์  หนองเอี่ยน
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

 

นางสาวฐพัชษ์  พุทธา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและการจัดการลุ่มน้ำวัง

 

นายสมเดช วรรณก้อน
ผู้อำนวยการส่วนประสานจัดการและจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

 ว่าที่ ร.ต. ประพัฒน์ เดชหาญ
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานและจัดการลุ่มน้ำกกและโขง 

 

ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)นายอธิพัชร์  โฉมแดง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย)

 

นายทนงศักดิ์  นิรากรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน)

 

   

นายมานพ  ไทยหล่อ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)