ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประจำปี 2560

ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประจำปี 2560

1. คำสั่ง สทภ.1 เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประจำปี 2560

- ดาวน์โหลด เอกสาร

 

2. บัญชีรายชื่อบุคลากรเพื่อติดตาม ประสาน รายงานผล และการให้ความช่วยเหลือ

- ดาวน์โหลด เอกสาร

 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดต่อ ประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือ 

- ดาวน์โหลด เอกสาร

 

4. รายการเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ 2560

- ดาวน์โหลด เอกสาร

 

5. แผนปฎิบัติการภัยแล้ง ปี 2560

แผ่นที่ 1 -ดาวน์โหลดเอกสาร      แผ่นที่ 2  - ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เลขที่ 555 หมู่ 15 ถนนลำปาง - ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์  0-5421-8602 โทรสาร 0-5422-2938 แผนที่