ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 บริจาคขยะรีไซเคิล โครงการสวนอากง จังหวัดลำปาง เปลี่ยนขยะเป็นบล็อกพลาสติก

สทภ.1 บริจาคขยะรีไซเคิล โครงการสวนอากง จังหวัดลำปาง เปลี่ยนขยะเป็นบล็อกพลาสติก

สทภ.1 มอบน้ำดื่มสะอาด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สทภ.1 มอบน้ำดื่มสะอาด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสันกลา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสันกลา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน(บ้านปางหินฝน)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน(บ้านปางหินฝน)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวปางหินฝน(บ้านพุยใต้)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวปางหินฝน(บ้านพุยใต้)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน (บ้านแม่ตูบ)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน (บ้านแม่ตูบ)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 1/2565

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 1/2565

ทน.สทภ.1 ลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัย(Early Warning)ของปี 2565 ในเขตพื้นที่ อ.แม่สรวย และ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ทน.สทภ.1 ลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัย(Early Warning)ของปี 2565 ในเขตพื้นที่ อ.แม่สรวย และ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง

สภาพลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำสาละวิน เป็นลุ่มน้ำลำดับที่ 1 จากจำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ แม่น้ำสาละวิน เป็นแม่น้ำนานาชาติ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในธิเบตทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศจีนไหลสู่ตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านด้านตะวันออกของพม่า ผ่านรัฐฉาน และคะยา และกลายเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่าง สหภาพพม่า กับประเทศไทย ช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะวกไหลกลับเข้าสู่ประเทศพม่าอีกครั้ง ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่อ่าวเมาะตะมะ เมืองมัวเมน ความยาวประมาณ 2,200 กม. โดยช่วงที่ผ่านพรมแดนไทย-พม่าความยาวประมาณ 127 กม. ลุ่มน้ำสาละวินในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ บางส่วนของจังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 17, 920 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
การแบ่งลุ่มน้ำสาขา
ลุ่มน้ำสาละวิน(ในประเทศไทย) มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 9 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มแม่น้ำปายตอนบน ลุ่มน้ำห้วยแม่สา ลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำแม่ปายตอนล่าง ลุ่มน้ำแม่สะมาด ลุ่มน้ำแม่สุรินทร์ ลุ่มน้ำแม่ยวมตอนบน ลุ่มน้ำแม่ลาหลวง และลุ่มน้ำยวมตอนล่าง
แผนที่
ขอบเขตลุ่มน้ำ ขอบเขตการปกครอง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
บุคคลากร 
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน/ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ / คณะทำงานลุ่มน้ำ
เครือข่าย เครือข่ายเดิม  เครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายใหม่  เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้งสำนักงานฯ 175 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์  โทรศัพท์ 0 5361 2135 โทรสาร 0 5361 2112

e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำกก เป็นลุ่มน้ำลำดับที่ 3 จาก จำนวน 25 ลุ่มน้ำหลัก ของประเทศ มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนม่าร์ ไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ช่องน้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อำเภอแม่อาย เข้าสู่อำเภอ เมืองจังหวัดเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าสู่อำเภอเชียงแสน  แล้วไหลสู่แม่น้ำโขง ที่บ้านสบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวประมาณ 285 กิโลเมตร ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 7,300.41 ตารางกิโลเมตร

ลุ่มน้ำโขง(ภาคเหนือ) เป็นลุ่มน้ำลำดับที่ 2 จาก จำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ เป็นแม่น้ำนานาชาติ มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านตะวันออกของสหภาพเมียนม่าร์ ภาคเหนือที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไหลผ่านประเทศลาว และ ประเทศกัมพูชาก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโขง(เหนือ)ในประเทศไทยล้อมรอบไป ด้วยเทือกเขาครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย และ พะเยา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 10,027.93 ตารางกิโลเมตร

การแบ่งลุ่มน้ำสาขา

ลุ่มน้ำกก แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาออกเป็น 4 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่ฝาง   ลุ่มน้ำแม่ลาว ลุ่มน้ำแม่สรวย และลุ่มน้ำน้ำกกตอนล่าง 

ลุ่มน้ำโขง(เหนือ) แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำออกเป็น 8 ลุ่มน้ำสาขา  คือ ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ลุ่มน้ำแม่จัน(น้ำคำ) ลุ่มแม่น้ำอิงตอนบน ลุ่มแม่น้ำอิงตอนกลาง  ลุ่มแม่น้ำพุง ลุ่มน้ำแม่ลาว ลุ่มแม่น้ำอิงตอนล่าง และลุ่มแม่น้ำโขงส่วนที่ 2

แผนที่

ขอบเขตลุ่มน้ำ / ขอบเขตการปกครอง / โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ /แหล่งน้ำขนาดเล็ก

บุคคลากร

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง(ภาคเหนือ) /คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ/คณะทำงานลุ่มน้ำ

เครือข่าย

เครือข่ายเดิม/เครือข่ายเยาวชน/เครือข่ายใหม่/เครือข่ายเข้มแข็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้งสำนักงานฯ 74 หมู่ 1 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ 0 5371 4373 โทรสาร 0 5371 4376

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

สภาพลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำปิง  เป็นลุ่มน้ำในลำดับที่ 6 จากจำนวน 25  ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มีต้นกำเนิดในทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ผ่านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ไหลผ่านพื้นที่ราบหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ฃจังหวัดตาก และบรรจบกับแม่น้ำวัง ที่จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชรไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ  33,896  ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่   5 จังหวัด มีความยาวประมาณ   740 กม.  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ในแต่ละปีได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นซึ่งมาจากทะเลจีนใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายนทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำปิงมีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

การแบ่งลุ่มน้ำสาขา

แบ่งเป็น 2 ลุ่มน้ำ คือ 
ลุ่มน้ำปิงตอนบน มีลุ่มสาขาแบ่งออกเป็น 14 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน ลุ่มน้ำแม่งัด ลุ่มน้ำแม่แตง ลุ่มแน่น้ำปิงส่วนที่ 2 ลุ่มน้ำแม่ริม ลุ่มน้ำแม่กวง ลุ่มน้ำแม่ขาน ลุ่มน้ำแม่ลี้ ลุ่มน้ำแม่กลาง ลุ่มน้ำแม่ปิงส่วนที่ 3 ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง ลุ่มน้ำแม่หาด และลุ่มน้ำแม่ตื่น
ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 6 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 4 ลุ่มน้ำห้วยแม่ท้อ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า ลุ่มน้ำคลองแม่ระกา ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก และลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนล่าง
แผนที่ 
ขอบเขตลุ่มน้ำ  ขอบเขตการปกครอง  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำขนาดเล็ก
บุคคลากร
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ  คณะทำงานลุ่มน้ำ
 เครือข่าย
เครือข่ายเดิม  เครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายใหม่  เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้งสำนักงานฯ 613  หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 

หมายเลขโทรศัพท์  โทรศัพท์ 0 5571 0016 โทรสาร 05571 0381
e-mail

 

 

สภาพลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำปิง เป็นลุ่มน้ำในลำดับที่ 6 จากจำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มีต้นกำเนิดในทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ผ่านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ไหลผ่านพื้นที่ราบหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ฃจังหวัดตาก และบรรจบกับแม่น้ำวัง ที่จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน ที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 33,896 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดมีความยาวประมาณ 740 กม.ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงในแต่ละปีได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรส ชั่นซึ่งมาจากทะเลจีนใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำปิงมีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
การแบ่งลุ่มน้ำสาขา
แบ่งเป็น 2 ลุ่มน้ำ คือ 
ลุ่มน้ำปิงตอนบน มีลุ่มสาขาแบ่งออกเป็น 14 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน  ลุ่มน้ำแม่งัด ลุ่มน้ำแม่แตง ลุ่มแน่น้ำปิงส่วนที่ 2 ลุ่มน้ำแม่ริม ลุ่มน้ำแม่กวง ลุ่มน้ำแม่ขาน ลุ่มน้ำแม่ลี้  ลุ่มน้ำแม่กลาง ลุ่มน้ำแม่ปิงส่วนที่3 ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง ลุ่มน้ำแม่หาด และลุ่มน้ำแม่ตื่น
ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 6 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 4 ลุ่มน้ำห้วยแม่ท้อ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า ลุ่มน้ำคลองแม่ระกา ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก และลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนล่าง
แผนที่
ขอบเขตลุ่มน้ำ / ขอบเขตการปกครอง / โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ /แหล่งน้ำขนาดเล็ก
บุคคลากร
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง/ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ/ คณะทำงานลุ่มน้ำ
เครือข่าย
เครือข่ายเดิม/เครือข่ายเยาวชน/เครือข่ายใหม่/ เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้งสำนักงานฯ 118/4 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
หมายเลขโทรศัพท์  โทรศัพท์ 0 5321 7265  0 5321 7265
e-mail
ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์ฯ ลุ่มน้ำปิง (เชียงใหม่,ลำพูน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำวัง เป็นลุ่มน้ำในลำดับที่ 7 จากจำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ บริเวณดอยหลวง บ้านป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเขตอำเภอ รอยต่อระหว่าง จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ไหลผ่านหุบเขาสู่ที่ราบในเขตตัวเมืองจังหวัดลำปาง และ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิง ด้านท้ายน้ำเขื่อนภูมิพล ที่บ้านปากกว้าง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 10,791 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดลำปาง และ จังหวัดตาก มีความยาวประมาณ 460 กม.
การแบ่งลุ่มน้ำสาขา
ลุ่มน้ำวัง มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 7 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่น้ำวังตอนบน ลุ่มแม่น้ำ แม่สวย ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย ลุ่มแมน้ำ่วังตอนกลาง ลุ่มน้ำแม่จาง ลุ่มน้ำแม่ต่ำ และลุ่มแม่น้ำวังตอนล่าง
แผนที่
ขอบเขตลุ่มน้ำ/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ/แหล่งน้ำขนาดเล็ก
บุคคลากร
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง/ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ  คณะทำงานลุ่มน้ำ
เครือข่าย
เครือข่ายเดิม  เครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายใหม่  เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้งสำนักงานฯชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เลขที่ 555 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
หมายเลขโทรศัพท์  0 5421 8602 ต่อ 119 โทรสาร 0 5422 2938
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.