ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ 1 ร่วมเป็นวิทยากร เวทีเสวนา “ปัจจัยความสำเร็จของระบบประปาหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดี” จังหวัดเชียงราย

สทภ 1 ร่วมเป็นวิทยากร เวทีเสวนา “ปัจจัยความสำเร็จของระบบประปาหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดี” จังหวัดเชียงราย

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือและโครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ 3/2562 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือและโครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ 3/2562 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการปี 2562

สทภ.1 ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการปี 2562

สทภ.1 ลงพื้นที่ อ.เถิน และ อ.แม่พริก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร

สทภ.1 ลงพื้นที่ อ.เถิน และ อ.แม่พริก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร

สทภ 1 ร่วมประชุม เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง

สทภ 1 ร่วมประชุม เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปิง และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทลุ่มน้ำปิง พ.ศ. 25632565 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปิง และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทลุ่มน้ำปิง พ.ศ. 25632565 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำพูน

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำพูน

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะระดับอำเภอ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะระดับอำเภอ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

สทภ.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจกับ อปท. จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจกับ อปท. จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ลงพื้นที่ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ลงพื้นที่ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง