ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง(บ้านดอยป่าคา)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง(บ้านดอยป่าคา)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นำนโยบาย รมว.ทส. ยกกำลัง 2+4 มาถ่ายทอด !!

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นำนโยบาย รมว.ทส. ยกกำลัง 2+4 มาถ่ายทอด !!

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยงู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยงู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยก้อดต้นมื่น พร้อมระบบกระจายน้ำ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยก้อดต้นมื่น พร้อมระบบกระจายน้ำ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง และ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา และรับการตรวจพื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง และ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา และรับการตรวจพื้นที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปางปอย บ้านโป่งนก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปางปอย บ้านโป่งนก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์