ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan

สทภ.1 รอง อทน.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เชียงราย

สทภ.1 รอง อทน.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เชียงราย

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สทภ.1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดเอกสารการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดเอกสารการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

สทภ.1 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สทภ.1 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สทภ.1 สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำภายใต้นโยบายผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน

สทภ.1 สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำภายใต้นโยบายผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามความก้าวหน้า งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามความก้าวหน้า งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมพลังสร้างความสามัคคี ภายใต้นโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์

สทภ.1 ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมพลังสร้างความสามัคคี ภายใต้นโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์

รอง อทน. ร่วมงาน Kick Off “แม่แจ่มเมืองไผ่ แม่แจ่มยั่งยืน โมเดล”

รอง อทน. ร่วมงาน Kick Off “แม่แจ่มเมืองไผ่ แม่แจ่มยั่งยืน โมเดล”