ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

สทภ.1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562

สทภ.1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2561

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2561

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2561

สทภ.1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2561