ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2563

สทภ.1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2563

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้า (EarlyWarning)

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้า (EarlyWarning)

สทภ.1 สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบประปาภูเขา โรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ

สทภ.1 สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบประปาภูเขา โรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ

สทภ.1 สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่แล้งฝนทิ้งช่วง จังหวัดลำพูน

สทภ.1 สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่แล้งฝนทิ้งช่วง จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุ๋ม ต.แม่หอพระอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุ๋ม ต.แม่หอพระอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ 1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ 1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สทภ.1โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปังค่า ครั้งที่ 2/2563 อำเภอปง จังหวัดพะเยา

สทภ.1โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปังค่า ครั้งที่ 2/2563 อำเภอปง จังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

สทภ.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม โดยจัดนิทรรศการ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ณ สนามหน้าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม โดยจัดนิทรรศการ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ณ สนามหน้าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สทภ.1 ตรวจติดตามงาน ปี งปม.63

สทภ.1 ตรวจติดตามงาน ปี งปม.63

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ แผนการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ แผนการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวงขุน-น้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวงขุน-น้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว(Green office)

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว(Green office)

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ทส.ทน.สทภ.1 พิจารณาวางโครงการสนับสนุนน้ำต้นทุน สองตำบล และ มฟล.

ทส.ทน.สทภ.1 พิจารณาวางโครงการสนับสนุนน้ำต้นทุน สองตำบล และ มฟล.

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ การประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ การประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่