ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 ช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

สทภ.1 ช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ทน.สทภ.1 วางโครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนส่วนราชการ

ทน.สทภ.1 วางโครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนส่วนราชการ

สทภ.1ลงพื้นที่วางโครงการระบบกระจายน้ำ

สทภ.1ลงพื้นที่วางโครงการระบบกระจายน้ำ

ทน.สทภ.1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อำเภอสบปราบ 3 ตำบล

ทน.สทภ.1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อำเภอสบปราบ 3 ตำบล

รอง อทน.ร่วมคณะ รมว.ทส. ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ

รอง อทน.ร่วมคณะ รมว.ทส. ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือภัยแล้ง ณ บ้านสถาน ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือภัยแล้ง ณ บ้านสถาน ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดย ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดย ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ครั้งที่ 2/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ครั้งที่ 2/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่างและส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในส่วนที่สมาคมชาวนาและเกษตรไทย เป็นผู้ชี้เป้าหมาย จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่างและส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในส่วนที่สมาคมชาวนาและเกษตรไทย เป็นผู้ชี้เป้าหมาย จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สทภ .1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

สทภ .1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

สทภ.1 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ จ.เชียงราย

สทภ.1 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ จ.เชียงราย

สทภ. 1 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (งานจัดทำเอง)

สทภ. 1 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (งานจัดทำเอง)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนุบสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่สะป๊อก และขุนวาง พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนุบสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่สะป๊อก และขุนวาง พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนร่วมคณะ กปร. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนร่วมคณะ กปร. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขาฯ สทนช. และคณะตรวจติดตามโครงการงบกลางปี 63

เลขาฯ สทนช. และคณะตรวจติดตามโครงการงบกลางปี 63

สทภ.๑ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สทภ.๑ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง