ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ ครั้งที่ 2/2563 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ ครั้งที่ 2/2563 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นและ คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง วาวี ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นและ คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง วาวี ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง,ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย และส่วนอุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน สภากาแฟ ของจังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง,ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย และส่วนอุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน สภากาแฟ ของจังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวินครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวินครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร

สทภ.1 สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สทภ.1 สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สทภ.๑ วางโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสองตำบล

สทภ.๑ วางโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสองตำบล

สทภ.1 ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปึง

สทภ.1 ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปึง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล อ.ลี้ จ.ลำพูน

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล อ.ลี้ จ.ลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่สวนส้มวนเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่สวนส้มวนเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563