ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าคารวะพร้อมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าคารวะพร้อมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์เมืองนิเวศน์ (Eco-Town) ของจังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์เมืองนิเวศน์ (Eco-Town) ของจังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563”

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563”

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ครั้งที่ 3/2563

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ บ้านทุ่งปงเรียน ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ บ้านทุ่งปงเรียน ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ บ้านยางอ้อยใต้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ทน.สทภ.1 รับการตรวจติดตามและประเมินผลของ ค.ต.ป.ทส. ณ บ้านยางอ้อยใต้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ทส.ทน.สทภ.1 ตรวจสอบพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุน

ทส.ทน.สทภ.1 ตรวจสอบพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุน

ทส.ทน.สทภ.1 วางโครงการหน่วงน้ำ พื้นที่ตำบลแม่ปะ

ทส.ทน.สทภ.1 วางโครงการหน่วงน้ำ พื้นที่ตำบลแม่ปะ

สทภ.1 ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

สทภ.1 ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และโครงการรักษ์แม่น้ำวัง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และโครงการรักษ์แม่น้ำวัง

ทน. สทภ.1 ร่วมต้อนรับองคมนตรีพร้อม ร่วมประชุมติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทน. สทภ.1 ร่วมต้อนรับองคมนตรีพร้อม ร่วมประชุมติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้การจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้การจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแวน บ้านผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแวน บ้านผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ.ปิงโค้ง) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ.ปิงโค้ง) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2563