ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1ร่วมวางโครงการโครงข่ายน้ำระดับตำบล

สทภ.1ร่วมวางโครงการโครงข่ายน้ำระดับตำบล

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าประชุมคณะกรรมการ ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าประชุมคณะกรรมการ ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมวางโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การเกษตร และปศุสัตว์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สทภ.1 ร่วมวางโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การเกษตร และปศุสัตว์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สทภ.1 เข้าร่วมพิจารณาพื้นที่ วางโครงการจัดหาน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 เข้าร่วมพิจารณาพื้นที่ วางโครงการจัดหาน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมการจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมการจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่าม่วงชุม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่าม่วงชุม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดเชียงราย

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นำนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ฝึกงานภาคสนาม โดยทำการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ นำนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ฝึกงานภาคสนาม โดยทำการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 เวทีรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำแผนก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 เวทีรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำแผนก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่