ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนร่วมประชุมคณะทำงานสนุบสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่สะป๊อก และขุนวาง พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบนร่วมประชุมคณะทำงานสนุบสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่สะป๊อก และขุนวาง พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 /2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 /2564

ทส.กรมน้ำ เร่งรัดตรวจติดตามการติดตั้งสถานีอุทกวิทยา

ทส.กรมน้ำ เร่งรัดตรวจติดตามการติดตั้งสถานีอุทกวิทยา

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

นายสาธิตสื่อประเสริฐสุขรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง หมู่ที่6 บ้านไร่ท่าตะกูต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก

นายสาธิตสื่อประเสริฐสุขรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง หมู่ที่6 บ้านไร่ท่าตะกูต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก

สทภ.1 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด ช่วยเหลือชุมชนบนพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร จ.เชียงราย ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ (งานจัดทำเอง)

สทภ.1 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด ช่วยเหลือชุมชนบนพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร จ.เชียงราย ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ (งานจัดทำเอง)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่างลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการกรณีขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของราษฎรบ้านใหม่บ่อถ้ำ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่างลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการกรณีขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของราษฎรบ้านใหม่บ่อถ้ำ

สทภ.1 กรมน้ำ เร่งรัดตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา

สทภ.1 กรมน้ำ เร่งรัดตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวินและส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวินและส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)