ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหมู่บ้านออนหลวย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหมู่บ้านออนหลวย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างแฝด พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2,6,8,9ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างแฝด พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2,6,8,9ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นบ้านศรีเตี้ย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นบ้านศรีเตี้ย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำโฮ่งหลวง ระยะ 2

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำโฮ่งหลวง ระยะ 2

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับมอบนโยบายด้านทรัพยากรน้ำ การติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่ 4/2563 ณ จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับมอบนโยบายด้านทรัพยากรน้ำ การติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่ 4/2563 ณ จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักหนาม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักหนาม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่