ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ลุ่มน้ำโขงเหนือ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ลุ่มน้ำโขงเหนือ

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ครั้งที่ 1/2563

รอง อทน. เข้าตรวจเยี่ยม ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

รอง อทน. เข้าตรวจเยี่ยม ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

รอง อทน. ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

รอง อทน. ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตร จ.เชียงใหม่

สทภ.1 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตร จ.เชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 และ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง จัดประชุมโครงการ แก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน (ภาคเหนือ)

สทภ.1 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 และ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง จัดประชุมโครงการ แก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน (ภาคเหนือ)

สทภ.1สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล จ.พะเยา

สทภ.1สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผล จ.พะเยา

สทภ.1ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563

สทภ.1ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์ พิจารณาแก้ไขอุกภัย และภัยแล้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สทภ.1 ร่วมวิเคราะห์ พิจารณาแก้ไขอุกภัย และภัยแล้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่