ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงทุ่งเริง (บ้านแม่ขนิลเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงทุ่งเริง (บ้านแม่ขนิลเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ลงพื้นที่แนะนำการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ.1 ลงพื้นที่แนะนำการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ.1 ลงพื้นที่แนะนำการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ.1 ลงพื้นที่แนะนำการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านโปง)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน การจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านโปง)

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

สทภ.1 ช่วยโรงเรียนประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค จ.ลำปาง

สทภ.1 ช่วยโรงเรียนประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค จ.ลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) จังหวัดเชียงใหม่